دوره های رفع خجولی

همه ما بی شک موقعیت های بی نظیری را در زندگی به دلیل خجالت کشیدن های بی دلیل از دست داده ایم .

ما در این دوره ها به شما می آموزیم که ریشه این خجالت ها در کجاست و با کمک خودتان آن ها را بر طرف می کنیم .

مهارت رفتار قاطعانه به شما کمک می کند از زندگی بیشتر لذت ببرید .